Konferenca e Shëndetit, Mirëqenies, Edukimit dhe të Drejtave të Fëmijëve

Thirrja për pjesëmarrje pasive në Konferencën e Shtatë Ndërkombëtare mbi Shëndetin, Mirëqenien, Edukimin dhe të Drejtat e Fëmijëve

Me synimin parësor për të ofruar një platformë për shkëmbimin e njohurive, ideve, praktikave dhe diskutimeve kuptimplota mbi gjetjet dhe trendet më të fundit në fushën e shëndetit, mirëqenies, edukimit dhe të drejtave të fëmijëve, ky edicion do të shërbejë si një pikëmbledhje për ekspertë, praktikues, politikëbërës nga i gjithë vendi dhe më gjerë.
 
Nëpërmjet qëllimit të kultivimit të një qasjeje multidisiplinare dhe gjithëpërfshirëse për adresimin e sfidave dhe çështjeve komplekse që prekin fëmijët dhe të rinjtë, dhe duke ofruar zgjidhje inovative që promovojnë shëndetin, mirëqenien, edukimit dhe të drejtat e fëmijëve, ky edicion do të mbështesë në mënyrë aktive zhvillimin dhe zbatimin e praktikave dhe programeve të bazuara në evidencë. Konferenca do të përpiqet në mënyrë specifike të integrojë shëndetin mendor si një rezultat thelbësor të këtij procesi, duke synuar të kontribuojë në zhvillimin pozitiv të fëmijëve dhe të rinjve.
 
Për të qenë pjesë e konferencës, ju duhet ta rezervoni njërën nga biletat në këtë link: https://forms.gle/uM9jmgFz2LvzpS1y7
 
________
 

Biletat e studentëve (certifikatë të paakredituar): Pa pagesë (janë të hapura deri në plotësimin e numrit). Për këto bileta duhet ta dëshmoni që jeni studentë përmes ID-së ose konfimimit zyrtar të universitetit.

Biletat e studentëve (certifikatë të akredituar): 10 euro (janë të hapura deri në plotësimin e numrit). Për këto bileta duhet ta dëshmoni që jeni studentë përmes ID-së ose konfimimit zyrtar të universitetit.

Biletat për të interesuarit e tjerë (certifikatë të paakredituar): Pa pagesë (janë të hapura deri në plotësimin e numrit).

Biletat për të interesuarit e tjerë (certifikatë të akredituar): 20 euro (janë të hapura deri në plotësimin e numrit).


Ju mund ta bëni pagesën në zyret e QHPSM-së në: Rr. Teodor Muzaka, Mati 1, Prishtinë apo përmes bankës në:

Emri i përfituesit: Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore

Banka: Procredit Bank

Xhirollogaria: 1110305456000195

Për pjesëmarrës për certifikim të akredituar, ju duhet ta bëni pagesën e biletës brenda 10 ditëve nga dita e rezervimit të biletës në mënyrë që bileta të jetë valide.

Konferenca është në proces të akreditimit nga Oda e Infermierëve të Kosovës